Tổng số Đoàn viên: và 40 cơ sở Đoàn, trong đó: + Khối Xã phường: 13 đơn vị + Khối CNVC: 19 đơn vị + Khối Trường học: 8 đơn vị Thường trực Thành đoàn thành phố gồm 5 đồng chí:  
Tổng số Hội viên: và … cơ sở Hội, trong đó: UB Hội LHTN Thành phố:
  1. Chủ tịch Hội LHTN Thành phố: đ/c Hồ Khá
Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố: Hội đồng đội thành phố:
  1. Đ/c Hồ Khá – Chủ tịch Hội đồng đội thành phố