Hội An: Triển khai thực hiện 4 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2024

24

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Tại Chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2024 sáng ngày 26/2/2024, Ban Thường vụ Thành đoàn phát động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ thành phố Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hội An thời kỳ mới” năm 2024 với 04 chỉ tiêu dựa trên 12 giá chỉ tiêu “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ – Bí thư Thành đoàn đã phát động triển khai thực hiện “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hội An thời kỳ mới” trong năm 2024 với 4 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Lối sống văn hóa, Tiên phong hành động, Kỹ năng phù hợp; gắn với thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hội An năm 2024 “Năm Thanh niên tình nguyện”. Bản lĩnh vững vàng: Kiên định lập trường, tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ; Có bản lĩnh vươn lên những đỉnh cao của trí tuệ để xây dựng cho bản thân mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm chủ nghề nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; Tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Lối sống văn hóa: Có lối sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lên án và loại trừ những biểu hiện “lệch chuẩn”, phi văn hóa, suy thoái đạo đức, lối sống; ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội, ma túy,…; Thường xuyên thực hành và lan tỏa những giá trị, hình ảnh đẹp, phát huy cao độ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với yêu cầu của thời đại, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên – hình ảnh con người Hội An “nhân tình – thuần hậu”; Ứng xử có văn hóa, văn minh và lịch sự, góp phần nhân lên những giá trị mới, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống; đồng thời khích lệ sáng tạo các giá trị văn hoá phù hợp, làm giàu thêm nét đẹp văn hoá địa phương.
Tiên phong hành động: Gương mẫu, đi trước, đi đầu; tiên phong cả về tư tưởng, sự hiểu biết và về hành động thực tế; Luôn năng động, sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh và cống hiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, đối diện thử thách, tiên phong đón nhận những việc khó, việc mới trên khắp các mặt trận, tình nguyện xung kích phát triển kinh tế – xã hội. Tiên phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng; đi đầu trong các phong trào thi đua và là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Kỹ năng phù hợp: Chủ động trang bị các kỹ năng phù hợp (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạt động xã hội, về tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình, kỹ năng số…) là tiêu chí đóng vai trò quan trọng trong sự thành công, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc và cuộc sống cá nhân; Bên cạnh việc đào tạo kiến thức cơ bản chuyên sâu, công tác bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên luôn cần được quan tâm. Sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi mỗi thanh niên phải có đủ kiến thức, kỹ năng thành thạo để làm việc, thích nghi nhanh chóng với môi trường xung quanh, để ứng phó, tránh mọi rủi ro và để cùng phát triển trong một thế giới phẳng.
Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là cuộc vận động rộng lớn, mang ý nghĩa sâu sắc, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đoàn, BTV Thành đoàn yêu cầu các đơn vị Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai đồng bộ và hiệu quả 04 tiêu chí bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù tâm lý của từng đối tượng thanh niên để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu./.

THÀNH ĐOÀN HỘI AN