Hội An: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2023

149

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Năm 2023, Thành đoàn – Hội LHTN Hội An đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Các hình thức học tập cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn – Hội thành phố tổ chức với nhiều hình thức đổi mới và lồng ghép thêm nội dung quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đảng, công tác Đoàn như: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Thanh niên năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi đậy khát vọng xây dựng quê hương Hội An phát triển trong giai đoạn mới”; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; và một số văn bản có liên quan khác.Hoạt động cấp thành phố: Chiều ngày 16/3/2023, Thành đoàn – Hội LHTN Hội An đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, 04 bài học lý luận chính trị, Chỉ thị 05 và Luật Thanh niên” tại UBND phường Cẩm Phô cho 200 đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên 04 đơn vị Cẩm Phô, Minh An, Cẩm Nam và Cẩm Kim.
Đồng thời sáng ngày 21/4/2023, tại UBND phường Tân An, Thành đoàn – Hội LHTN Hội An đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn năm 2023” cho 100% đồng chí Bí thư Đoàn các cơ sở và hơn 150 ĐVTN nòng cốt trên địa bàn. Hoạt động cấp cơ sở: Dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn – Hội LHTN thành phố, 100% các cơ sở Đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức rộng rãi cho 100% cán bộ đoàn và hơn 80% đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố được học tập, quán triệt và tuyên truyền.
Việc học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về các Chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề về sự kiện chính trị, kinh tế xã hội,…cho đoàn viên, thanh niên thành phố. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã đề ra./.

THÀNH ĐOÀN HỘI AN