Hội An: Hỗ trợ thôn khó khăn để xây dựng nông thôn mới năm 2023

69

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Thành đoàn Hội An đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực triển khai thực hiện chương trình trồng cây tại thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh. 

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nước ta. Đẩy là một quá trình cải tiến kinh tế, văn hóa ,xã hội nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất tại các điểm thôn còn khó khăn. Ban Thường vụ Thành đoàn đã xem xét và quyết định chọn thôn Thanh Nhứt là một trong các thôn còn khó khăn nhất của xã Cẩm Thanh để hỗ trợ 30 cây dừa Đê pam và ra quân trồng cây dọc đường trong thôn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. 

Với tinh thần đầy nhiệt huyết cùng phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã thu hút các đồng chí Bí thư Đoàn các cơ sở thực thuộc cùng 40 đoàn viên thanh niên thành phố cùng tham gia để chung tay vun xới, trồng 30 cây dừa Đê pam và trồng thêm 15 cây giáng hương góp một phần sức lực của mình vào phong trào chung của thành phố. 

Một số hình ảnh trồng cây tại thôn Thanh Nhứt: