Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

100
Thực hiện Kế hoạch số 407-KH/TWĐTN-BTG ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố năm 2022; theo đó, chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 01 không gian văn hoá đọc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương; ngoài ra, phân lịch cụ thể hằng tháng để giao các cơ sở đoàn tổ chức sinh hoạt có giới thiệu, thảo luận về các tác phẩm/cuốn sách về Bác Hồ.
Đến nay, đã có 11 cơ sở Đoàn tổ chức 11 tác phẩm về Bác Hồ, lần lượt cụ thể như sau:

Tháng 1, Đoàn phường Cẩm Châu tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Chiếc đồng hồ-Bài học về sự đoàn kết

Tháng 2, Đoàn phường Cẩm Phô tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Bác còn khoẻ – Bác còn đi được

Tháng 3, Đoàn phường Cẩm Nam tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Chuyện thường ngày của Bác Hồ
Tháng 4, Đoàn phường Cửa Đại tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: BÁC HỒ VỚI BỘ ĐỘI Ở ĐỀN HÙNG

Tháng 5, Đoàn xã Cẩm Thanh tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử

Tháng 6, Đoàn phường Minh An tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Nhật Ký Trong Tù
Tháng 7, Đoàn phường Cẩm An ra mắt không gian văn hoá đọc, qua đó giới thiệu tác phẩm: Đường Kách mệnh

Tháng 8, Đoàn phường Tân An tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Búp sen xanh

Tháng 9, Đoàn xã Cẩm Hà tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm:Hoa Râm bụt

Tháng 10, Đoàn xã Tân Hiệp tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Danh Nhân Hồ Chí Minh – Cuộc Đời Và Những Sự Kiện

Tháng 11, Đoàn xã Cẩm Kim tổ chức sinh hoạt tại dân cư, qua đó giới thiệu tác phẩm: Sáng tháng NămQua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đi vào nề nếp, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi.