Tuyên dương học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt

44

Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thành đoàn tổ chức chương trình Hội An ngày mới với rất nhiều hoạt động hay và ý nghĩa, trong đó có tuyên dương gương học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện và sinh viên 5 tốt.

Tại chương trình, đã tuyên dương 15 gương học sinh 3 tốt và 5 học sinh 3 rèn luyện

Tuyên dương 5 gương sinh viên 5 tốt