Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho thanh niên khởi nghiệp

15

Hiện nay, thành phố Hội An có nhiều thanh niên khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, khó khăn về mặt đầu ra là một trong những vấn đề lo lắng đối với họ. Nhận thức được điều này, trong năm 2022, Thành đoàn – Hội LHTN đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như hỗ trợ vay vốn không lãi suất, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đặc biệt là hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm.

Mô hình trồng nấm mối Uyên Khang tại phường Cẩm Nam là một điển hình. Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo đoàn phường tổ chức các hoạt động hỗ trợ đầu ra cho thanh niên khởi nghiệp này như tổ chức giới thiệu sản phẩm đến với người dân, tổ chức trưng bày sản phẩm tại các sự kiện của phường… Từ đó nhiều người biết đến, tiếp cận, mua và sử dụng sản phẩm nấm mối Uyên Khang.

Trong thời gian tới, Thành đoàn – Hội LHTN sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã phường quan tâm nhiều hơn nữa đến các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thành phố