Tuổi trẻ Hội An hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa năm 2022

58

Phong trào chống rác thải nhựa là một trong những nội dung được thành phố Hội An tích cực triển khai thường xuyên, đều khắp tạo sự lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa trong các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là sau khi Đề án bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được ban hành.

Chính vì vậy, trong năm 2022, Thành đoàn-Hội LHTN Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, nổi bật như:– Hoạt động phối hợp giữa Đoàn xã phường, Hội đồng đội xã phường với các liên đội về đổi pin, đổi rác thải nhựa lấy quà là cây xanh.

– Ra quân ngày Môi trường thế giới với các hoạt động đổi pin lấy cây xanh, phát túi giấy, túi sinh thái cho các tiểu thương tại chợ.