Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ năm 2022

28

Ngày 28/6/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An tổ chức diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ năm 2022. Trong khuôn khổ chương trình, các gia đình trẻ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kỹ năng để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Được biết, diễn đàn là dịp để nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò của gia đình; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.