Thành đoàn Hội An chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cơ sở

117

Nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, Ban Thường vụ Thành đoàn chọn đơn vị Đoàn phường Tân An để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Diễn ra trong 02 ngày (09 – 10/02), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Tân An đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo”, qua 02 ngày tổ chức, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành 04 nội dung đề ra: Tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đoàn phường Tân An trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Đoàn phường khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Bí thư Đoàn phường trực tiếp tại Đại hội; tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đơn vị Đại hội điểm (khối xã, phường). Trước đó, Thành đoàn đã chọn Chi đoàn Công an thành phố tổ chức điểm (khối CNVC); Đoàn trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức điểm (khối Trường học) và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội của thành phố Hội An.

Thành công của Đại hội đại hội điểm cấp cơ sở là kinh nghiệm thiết thực để các cấp bộ Đoàn trong thành phố tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong thời gian tới; hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hội An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

                                                                                            THÀNH ĐOÀN HỘI AN