Kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

280

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đối với các khối đoàn xã, phường và khối CNVC.

Nội dung kiểm tra gồm: nắm bắt kết quả sinh hoạt chi đoàn; nghe những đề xuất, kiến nghị, nhu cầu của chi đoàn đối với phong trào hoạt động Đoàn; Nắm bắt kết quả triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc triển khai thực hiện những chủ trương của Đoàn cấp trên.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để Ban Thường vụ Thành đoàn xét thi đua công tác Đoàn, phong trào thiếu nhi năm 2021