CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP – P.3

498

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua các kỳ đại hội

Cùng với chuyển động của thời gian, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, sau này là Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã có sự trưởng thành theo từng giai đoạn. Hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), cùng Báo Quảng Nam nhìn lại các kỳ đại hội của Đảng bộ tỉnh, từ sau ngày thành lập.

Được thành lập vào ngày 28.3.1930, nhưng cho đến năm 1948, Đảng bộ tỉnh vẫn chưa có điều kiện tổ chức Đại hội. Việc chỉ đạo phong trào và cử các cơ quan lãnh đạo đều thông qua các Hội nghị Tỉnh ủy.

Cuối năm 1930, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 70 đảng viên. Năm 1931, phong trào cách mạng trong cả nước bị thực dân Pháp khủng bố dã man, hầu hết các tổ chức đảng bị phá vỡ, những tổ chức đảng còn lại tập trung bảo tồn lực lượng cách mạng, khôi phục sự hoạt động của Đảng.

Zalo

Cuối năm 1936, Hội nghị Tỉnh ủy được tổ chức tại làng Tân Hạnh (Hòa Vang). Hội nghị đã phổ biến nghị quyết của Trung ương Đảng và nghị quyết thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí và cử đồng chí Nguyễn Trác làm Bí thư. Đến tháng 8.1937, toàn tỉnh có 12 chi bộ đảng.

Tháng 2.1939, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triệu tập Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh tại Trà Kiệu (Duy Xuyên). Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Thiệu làm Bí thư. Đến cuối năm 1939, địch ráo riết khủng bố, các tổ chức đảng của tỉnh bị bể vỡ, đứt liên lạc với cấp trên. Nhưng Đảng bộ đã tìm mọi biện pháp, hình thức hoạt động để khôi phục lại tổ chức đảng và chuyển vào hoạt động bí mật.

Tháng 3.1940, Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam được thành lập lại. Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, đồng chí Võ Toàn (Võ Chí Công) làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Sắc Kim làm Phó Bí thư.

Tháng 11.1940, Tỉnh ủy Quảng Nam họp tại Quế Sơn để tiến hành truyền đạt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 8, để củng cố Tỉnh ủy, Xứ ủy đã tăng cường đồng chí Trương Hoàn làm Bí thư, đồng chí Võ Toàn làm Phó Bí thư. Lúc này toàn tỉnh có 33 chi bộ với 150 đảng viên.

Tháng 8.1942, đồng chí Võ Toàn và Nguyễn Sắc Kim bắt liên lạc với Thành ủy Hội An và Đà Nẵng, họp bàn việc khôi phục phong trào cách mạng toàn tỉnh. Cuộc họp đã quyết định thành lập Liên Tỉnh – Thành ủy (Quảng Nam – Đà Nẵng – Hội An) có 5 ủy viên do đồng chí Võ Toàn làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Sắc Kim làm Phó Bí thư.

Ngày 15 và 16.1.1943, tại Hội nghị Liên Tỉnh – Thành ủy, hội nghị đã quyết định thay thế Liên Tỉnh – Thành ủy thành Tỉnh Đảng bộ Quảng Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, đồng chí Võ Toàn làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Sắc Kim làm Phó Bí thư.

Tháng 4.1944, Tỉnh ủy Quảng Nam họp tại chùa Kim Bồng (Hội An), bầu Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí, do đồng chí Trần Văn Quế làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Tiến Chế làm Phó Bí thư.

Tháng 5.1945, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị mở rộng trên thuyền, ở bến đò Ông Đốc (sông Thu Bồn – Đại Lộc). Hội nghị quyết định đổi mật danh Đảng bộ tỉnh Quảng Nam từ tỉnh Cam Túc sang tỉnh Vụ Quang và bầu bổ sung 4 đồng chí vào Tỉnh ủy.

Tháng 6.1945, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị mở rộng tại nhà ông Cả Đáng, Thọ Khương, Tam Kỳ. Hội nghị tập trung bàn việc Quảng Nam đẩy nhanh các bước chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8.1945) và quyết định bổ sung vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời 7 đồng chí.

Tháng 6.1946, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Đại biểu Đảng bộ tỉnh tại Hội An (tòa nhà mật thám cũ) nhằm kiểm điểm tình hình sau Cách mạng Tháng Tám 1945; phát động phong trào “vườn không nhà trống” và chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng ứng phó với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Tống làm Phó Bí thư.

Tháng 1.1947, Tỉnh ủy họp mở rộng tại huyện Đại Lộc bàn một số nhiệm vụ cấp bách trước tình hình thực dân Pháp ráo riết đem quân lấn chiếm vùng tự do phía Nam của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được củng cố gồm 15 đồng chí, đồng chí Trương Quang Giao làm Bí thư và đồng chí Trần Tống làm Phó Bí thư.

Tháng 1.1948, Tỉnh ủy QuảngNam – Đà Nẵng triệu tập Hội nghị tại Chánh Lộc, huyện Thăng Bình, cấp trên đã chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh ủy gồm 18 đồng chí, đồng chí Trương Quang Giao được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Tống được bầu làm Phó Bí thư.

Từ năm 1949, khi hệ thống tổ chức đảng được củng cố và phát triển, điều kiện hoạt động có nhiều thuận lợi hơn, đồng thời do yêu cầu chỉ đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã tiến đến việc tổ chức các kỳ Đại hội. Xuất phát từ tình hình và quy định nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng nên thời gian tổ chức giữa các lần Đại hội và nội dung, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ có sự thay đổi cho phù hợp, chuyển biến kịp thời với yêu cầu tình hình mới của cách mạng Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ I: Ngày 6.1.1949, tổ chức tại Tam An, huyện Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam An, huyện Phú Ninh). Đảng bộ lúc này có tên gọi Quảng Nam – Đà Nẵng. Đại hội đã đánh giá lại quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, việc củng cố và xây dựng hậu phương vùng sau lưng địch trên địa bàn tỉnh. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến là đẩy mạnh cuộc chiến tranh du kích vào vùng địch, đồng thời chỉ đạo các ngành đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động phối hợp cùng với dân quân Quảng Nam lập nên những chiến công mới. Đại hội đã đề ra công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức góp phần lãnh đạo nhân dân kháng chiến giành thắng lợi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ II: Từ ngày 21.2 đến ngày 2.3.1950, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng họp tại Bầu Bầu huyện Tam Kỳ. Đại hội kiểm điểm lại công tác lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, trong đó nêu lên những kết qủa của phong trào cách mạng tỉnh và những mặt tồn tại yếu kém. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng thời triển khai chỉ thị của Trung ương, của Liên khu ủy 5 về tổng động viên nhân tài, vật lực trong nhân dân nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến.

Đồng chí Cao Sơn Pháo làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ III: Tháng 3.1952, Đại hội Đảng bộ tỉnh họp tại Tiên Lập, Tiên Phước. Đại hội đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ từ sau khi tách Đảng bộ Quảng Nam và Đà Nẵng, nhất là công tác chỉnh huấn Đảng. Đại hội đề ra chủ trương đẩy mạnh chiến tranh du kích đồng thời phát động nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, vận động tầng lớp địa chủ thực hiện tốt chính sách ruộng đất của Đảng. Đặc biệt đề ra kế hoạch chỉnh huấn Đảng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến.

Đồng chí Võ Toàn làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ IV: Tháng 1.1960, Đại hội Đảng bộ họp tại thôn Adhur (Hiên), đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại hội kiểm điểm lại các mặt công tác trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến và triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Trung ương về đường lối cách mạng miền Nam, trong đó chủ trương phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền, làm chủ nông thôn, xây dựng và củng cố căn cứ địa cách mạng ở miền núi. Mặt khác, chỉ đạo địa phương nhanh chóng kiện toàn lại tổ chức cơ sở đảng, phát triển các tổ chức quần chúng làm nòng cốt cho phong trào.

Đại hội ra Nghị quyết hợp nhất hai Đảng bộ Quảng Nam và Đà Nẵng thành Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng. Đồng chí Trương Chí Cương làm Bí thư.

Tháng 11.1962, chấp hành Nghị quyết của Khu ủy 5 Quảng nam – Đà Nẵng được chia thành hai đơn vị: Quảng Nam và Quảng Đà.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ V:

Cuối năm 1962, Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tại Nà Cau (nay thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước). Chấp hành sự chỉ đạo của Khu ủy 5, Hội nghị quyết định chia tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà.

Ngay sau khi chia tỉnh, vào tháng 1.1963 Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đà lần thứ V được tổ chức tại làng Đào, huyện Hiên (nay thuộc huyện Đông Giang). Đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư.

Trong khi đó, tại Nà Cau, các đại biểu tỉnh Quảng Nam tiếp tục tiến hành Đại hội. Đồng chí Phạm Tứ (Mười Khôi) được bầu làm Bí thư.

Do yêu cầu chỉ đạo, tháng 9.1964, Khu ủy 5 quyết định tách Đà Nẵng ra khỏi Quảng Đà trực thuộc khu ủy và quyết định thành lập Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Hồ Nghinh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đà, kiêm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ VI: Tháng 12.1964, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam họp tại Đồng Linh, Thăng Bình. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ cho toàn Đảng bộ trong thời gian tới là toàn quân toàn dân trong tỉnh liên tục tấn công địch, phát động quần chúng phá ấp, phá kìm giành lại toàn bộ nông thôn, đồng bằng xây dựng vùng giải phóng thành căn cứ địa vững mạnh liên hoàn. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận. Ra sức xây dựng miền núi vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Vũ Trọng Hoàng làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đà lần thứ VI (II): Tháng 12.1964, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đà họp tại ÔRây, Đông Giang. Đại hội đánh giá lại tình hình trong tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, trong đó chủ trương đẩy mạnh công tác thành phố, phát triển nhanh thực lực cách mạng, đưa quần chúng ra đấu tranh chính trị.

Đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII: Đại hội được tổ chức từ ngày 14 đến 18.10.1967 tại xã Đốc, huyện Trà My. Đại hội đánh giá phong trào chống Mỹ, đề ra nhiệm vụ đánh Mỹ với những thắng lợi mới.

Đồng chí Vũ Trọng Hoàng làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII: Từ ngày 16 đến 30.11.1969, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam họp tại xã Cót, huyện Trà My. Đại hội kiểm điểm sâu sắc các mặt công tác của tỉnh từ sau Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968). Đề ra nhiệm vụ trung tâm là động viên sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân, mở rộng và xây dựng thực lực của ta về chính trị, quân sự, kinh tế.

Đồng chí Trần Thận làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ Đặc khu Quảng Đà lần thứ IX: Từ ngày 20 đến 25.8.1971, Đại hội Đảng bộ Đặc khu Quảng Đà họp tại xã Tà Pơ, huyện Nam Giang. Đại hội khẳng định sự trưởng thành của quân dân trong tỉnh, nêu lên những kinh nghiệm về vận dụng đường lối, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng của Đảng. Đẩy mạnh tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng trên khắp 3 vùng chiến lược, đồng thời phát động “ba cao trào” quyết thắng diệt Mỹ.

Đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ X: Từ ngày 10 đến ngày 12.3.1973, Đại hội Đảng bộ tỉnh họp tại Tiên Sơn, Tiên Phước. Đại hội bước đầu phân tích, đánh giá những âm mưu thủ đoạn của địch từ sau Hiệp định Paris đối với các vùng tự do ta kiểm soát, vùng căn cứ và vùng địch kiểm soát. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn tới là khắc phục khó khăn và đẩy mạnh tấn công, đề cao cảnh giác. Ra sức tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh, khẩn trương xây dựng căn cứ địa thành hậu phương vững chắc, góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi.

Đồng chí Hoàng Minh Thắng làm Bí thư.

Trong khi đó, từ ngày 4 đến 10.9.1973, Đại hội Đảng bộ Đặc khu Quảng Đà lần thứ X được tổ chức. Đồng chí Trần Thận làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ XI:

Quê hương hoàn toàn giải phóng, ngày 4.10.1975, tỉnh Quảng Nam và đặc khu Quảng Đà được sát nhập thành tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Quảng Nam và Đảng bộ Quảng Đà được sát nhập thành Đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này được tiến hành 2 vòng tại TP.Đà Nẵng, vòng 1 từ ngày 10 đến 18.11.1976 và vòng 2 từ ngày 25.4 đến 2.5.1977. Đây là đại hội đầu tiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội tổng kết 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc; đánh giá kết quả 2 năm khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ đến năm 1980 là: Ra sức tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, kiện toàn chính quyền các cấp, tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội; tạo ra một chuyển biến mới trong việc tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và tư tưởng văn hóa; xây dựng một bước chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới…

Đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ XII:

Từ ngày 12 đến 15.12.1979, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng họp tại TP.Đà Nẵng. Đây là kỳ đại hội được tổ chức trong hoàn cảnh đất nước ta vừa trải qua cuộc chiến tranh biên giới phía bắc.

Zalo

Đại hội khẳng định, thành tích nổi bật của tỉnh trong hai năm qua là vừa cải tạo, vừa xây dựng để phát triển sản xuất, nâng cao văn hóa, giải quyết đời sống. Về phương hướng nhiệm vụ trong hai năm 1980 – 1981, Đại hội xác định: Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, cần cù, sáng tạo, tự lực tự cường và tinh thần cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám làm, xây dựng; phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi, liên tục, nhằm khai thác và sử dụng tốt nhất lao động, tài nguyên; phát huy 4 thế mạnh về kinh tế để phát triển sản xuất, ổn định và đảm bảo đời sống, sẵn sàng chiến đấu. Từng bước xây dựng địa phương thành tỉnh có cơ cấu công nghiệp – nông nghiệp, giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị và quốc phòng, có cuộc sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi ba nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, ba nhiệm vụ cấp bách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ XIII:

Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến hành 2 vòng, vòng 1 từ 6-1-1983, vòng 2 từ ngày 31-1-1983 tại Đà Nẵng. Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện các mặt công tác và đề ra nhiệm vụ trong 3 năm 1983-1985 trong đó nhấn mạnh cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh thi đua, khai thác mọi tiềm năng hiện có, phát triển sản xuất, cải tạo XHCN, tăng cường xây dựng lực lượng quốc phòng …

Đồng chí Hoàng Minh Thắng làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng khóa XIV:

Từ ngày 21 đến ngày 29.10.1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV họp tại TP.Đà Nẵng. Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là đại hội trước thềm đổi mới đất nước.

Zalo

Đại hội đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, trong đó nhấn mạnh: so với 5 năm trước, nền kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển với tốc độ chậm hơn, có mặt dừng lại, có biểu hiện giảm sút và hiện đứng trước những khó khăn gay gắt… Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp lớn về kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 1986 – 1990, Đại hội nêu rõ: Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, đẩy mạnh phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, khai thác tốt nhất tiềm năng thế mạnh, mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, dồn sức phát triển nông nghiệp toàn diện, thật sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Đồng thời phát triển mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, lập lại trật tự trên mặt trận phân phối lưu thông, kiên quyết cải tạo xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng quan hệ sản xuất mới, tiếp tục xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất kỹ thuật; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Nguyễn Văn Chi làm Bí thư.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ XV:

Từ ngày 16-19.10.1991, Đại hội Đảng bộ tỉnh họp tại Đà Nẵng. Đại hội đánh giá những kết quả bước đầu đạt được trong công tác chỉ đạo của Đảng bộ và đề ra mục tiêu kế hoạch 5 năm 1991-1995, trong đó nhấn mạnh tiếp tục vượt qua trở lực, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân và đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể về kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, phát huy dân chủ XHCN.

Đồng chí Nguyễn Văn Chi làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ XVI:

Từ ngày 24 đến 27.4.1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh họp tại Đà Nẵng. Đây là kỳ đại hội cuối cùng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước khi chia tách thành 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đánh giá tình hình các mặt công tác nhiệm kỳ qua, Đại hội khẳng định: Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế – xã hội trong nước khủng hoảng, các thế lực thù địch ra sức chống phá công cuộc đổi mới của chúng ta, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những tiền đề quan trọng để chuyển sang một thời kỳ phát triển mới. Về cơ bản đã thực hiện được những mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, duy trì được xu thế phát triển đi lên và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ và niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường, sản xuất bước đầu được khơi dậy phù hợp với cơ chế mới của nền kinh tế, đó là những điều kiện để chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí Mai Thúc Lân làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII:

Từ ngày 1.1.1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Theo đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập. Từ ngày 8 đến 10.10.1997, Đại hội Đảng bộ tỉnh họp tại Tam Kỳ. Đây là kỳ đại hội đầu tiên tỉnh Quảng Nam tái lập, khởi động chặng đường phát triển mới.

Zalo

Tham dự đại hội có 250 đại biểu của 14 đảng bộ huyện, thị xã và 5 đảng bộ trực thuộc thay mặt cho hơn 25.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế như: công tác chỉ đạo phát triển kinh tế trong thời gian đầu tái lập tỉnh còn một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; năng lực hoạt động và hiệu lực quản lý của hệ thống các cơ quan chính quyền, mặt trận và đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới… Về mục tiêu, giải pháp chủ yếu đến năm 2000, Đại hội nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, động viên toàn đảng bộ, toàn quân và toàn dân nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và những truyền thống tốt đẹp của con người Quảng Nam, khai thác các tiềm năng của tỉnh, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế theo cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp – công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp – thương mại, du lịch, dịch vụ. Chú trọng củng cố và phát triển quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; khẩn trương cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo mọi động lực để phát triển kinh tế và tăng nhanh khả năng tài chính của địa phương; kết hợp phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, chú ý chăm lo các đối tượng được hưởng chính sách, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạt làm Bí thư.

* Trước đó, từ ngày 24 đến 27.4.1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh họp tại Đà Nẵng. Đây là kỳ đại hội cuối cùng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước khi chia tách thành 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII:

Từ ngày 4 đến 8.12.2000, Đại hội Đảng bộ tỉnh họp tại Tam Kỳ.

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII và đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ thứ XVIII (2000 – 2005), báo cáo tổng kết ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng. Đại hội định hướng giai đoạn tới tiếp tục giữ vững ổn định và đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trong nhiệm kỳ qua, vừa định hướng phát triển lâu dài trong tương lai. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạt làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX:

Từ ngày 6 đến 8.12.2005 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh họp tại Tam Kỳ. Tham dự Đại hội có 199 đại biểu đại diện cho 36.403 đảng viên đang sinh hoạt 949 chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) thay mặt Bộ Chính trị về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Zalo

Báo cáo chính trị tại Đại hội đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới nhằm đưa Quảng Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu xây dựng Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp vào thời kỳ 2015 – 2020. Giai đoạn 2006 – 2010, Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 14%/năm, giảm tỷ lệ sinh hàng năm 0,04%, GDP bình quân đầu người vào năm 2010 đạt khoảng 90 USD. Sự phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu cụm công nghiệp, làng nghề, hệ thống các dự án thủy điện… là nhân tố bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao. Du lịch và dịch vụ phát triển năng động; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 28%/năm, giá trị tăng thêm khoảng 23 – 23,5%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 16%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm là 27%; giảm tỷ lệ hộ đói nghèo xuống dưới 18% (theo tiêu chí mới) vào năm 2010; đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX:

Từ ngày 28 đến 30.9.2010 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh họp tại Tam Kỳ. Đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) thay mặt Bộ Chính trị về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nêu bật quyết tâm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tập trung đầu tư tạo 3 mũi đột phá về hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư và chất lượng nguồn nhân lực; phấn đấu đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nghị quyết Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 13,5%; phấn đấu năm 2015 GDP (theo giá thực tế) bình quân đầu người đạt hơn 35 triệu đồng; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm trên 44%, dịch vụ chiếm trên 44% và nông – lâm – ngư nghiệp chiếm dưới 12% trong cơ cấu GDP; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 22%/năm. Phấn đấu đến năm 2015, có trên 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 2,5 – 3%; giải quyết việc làm 5 năm hơn 200.000 lao động… Về xây dựng Đảng, quốc phòng – an ninh: Có hơn 75% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; hằng năm kết nạp hơn 2.700 đảng viên; phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt các cấp được đào tạo đạt chuẩn; phấn đấu hơn 90% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng – an ninh, 50% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải làm Bí thư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI:

Từ ngày 13 đến 15.10.2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh họp tại Tam Kỳ. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 60 nghìn đảng viên trong tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội – Tòng Thị Phóng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Zalo

Nghị quyết đại hội đề ra mục tiêu: tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước.

Giai đoạn 2015 – 2020 Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (theo phương pháp tính mới) từ 10 – 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 75 – 80 triệu đồng (tương đương 3.400 – 3.600 USD). Tỷ trọng các ngành trong GRDP: nông nghiệp khoảng 10%, công nghiệp – xây dựng khoảng 46%, dịch vụ khoảng 44%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hơn 16%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hơn 15%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm hơn 30% GRDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm khoảng 2 – 2,5%. Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%. Tỷ lệ học sinh nhập học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 100%, THCS đạt 95%, THPT đạt 75%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% và qua đào tạo nghề đạt 55%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp dưới 40%. Giải quyết việc làm mới tăng thêm 5 năm đạt 75.000 lao động. Phấn đấu đạt 9 bác sĩ và 31,5 giường bệnh/vạn dân. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi. Có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 32%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%. Xử lý 90% chất thải rắn (kể cả thông thường và nguy hại), 95% chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường. Có 100% dân số đô thị và 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Hàng năm, kết nạp 2.800 đảng viên trở lên. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo đạt chuẩn. Trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Tất cả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng – an ninh, trong đó hơn 30% đạt chuẩn vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang làm Bí thư.

Nguồn: Báo Quảng Nam