Ra mắt Hội đồng trẻ em năm học 2020-2021

6

Ngày 11/12/2020, Hội đồng đội thành phố ra mắt Hội đồng trẻ em năm học 2020-2021, gồm 21 em thiếu nhi từ 9 đến 16 tuổi đến từ 21 liên đội trên địa bàn thành phố

Hội đồng trẻ em là một hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mô hình do chính trẻ em trực tiếp điều hành, nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật. Thông qua việc vận hành mô hình, giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, hoạch định chính sách và ra quyết định về trẻ em.

Thông qua hội đồng, trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến, tham gia nhiều hơn vào việc hoạch định chính sách và quyết định tại địa phương về các vấn đề có liên quan đến trẻ em thông qua cơ chế đại diện định kỳ báo cáo, đối thoại, tham vấn với đại diện HĐND

Các thành viên hội đồng là trẻ em từ 9 đến dưới 16 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt, thành tích học tập tốt, có kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng thuyết trình tốt và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các em tự nguyện đăng ký tham gia hội đồng trẻ em được đồng ý kiến cử của tổ chức cơ sở đội và người phụ trách đội được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ bảo đảm sức khỏe và thời gian tham gia hội đồng trẻ em.