100% các cơ sở Đoàn tổ chức học tập quán triệt các chủ trương của Đảng, các bài học LLCT của Đoàn (sửa đổi)

152

Việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Xác định vai trò quan trọng của việc học lý luận chính trị cũng như việc triển khai quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, Thành đoàn đã tổ chức lớp tập huấn Đoàn – Hội với nhiều nội dung quan trọng cho đội ngũ cán bộ đoàn của các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố.

Tiếp đó, Thành đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các nội dung của các bài học lý luận chính trị của Đoàn (sửa đổi).

Kết quả, từ tháng 03/2020 đến tháng 11/2020, đã có 100% ĐVTN trên địa bàn thành phố được học tập các bài lý luận chính trị của Đoàn cũng như các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một số hình ảnh các lớp học tại cơ sở Đoàn: