Nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư

379

Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn khu dân cư không phải là vấn đề mới mẻ, vấn đề này luôn được các cấp bộ Đoàn đề cập, quan tâm triển khai thực hiện hằng năm, gắn với từng chương trình hành động công tác.

Hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư hiện đang gặp một số khó khăn như đội ngũ bí thư chi đoàn tại các thôn khối thường xuyên biến động; đa phần chưa có trình độ chuyên môn; số đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức triển khai các hoạt động của đoàn;

Để nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, Thành đoàn Hội An đã phân công các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chi đoàn, từ đó nắm bắt tình hình hoạt động, định hướng nâng cao hoạt động, khắc phục những tồn tại của chi đoàn lẫn đồng chí Bí thư chi đoàn.


Thông qua báo cáo từ các đoàn xã, phường. Ban Thường vụ THành đoàn sẽ nắm bắt được một số chi đoàn hoạt động còn yếu kém, đồng chí Bí thư chi đoàn còn thiếu kinh nghiệm. Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ phân công cán bộ về dự để nắm tình hình, đồng thời chuẩn bị các nội dung nhằm hướng dẫn xây dựng, tổ chức một số mô hình sinh hoạt nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn như sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn, tổ chức kết nghĩa giữa các chi đoàn với những nội dung phong phú, hấp dẫn và được triển khai bằng nhiều hình thức hấp dẫn để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia như tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, đố vui, đố có thưởng…