Chuyển giao giống lúa mới cho Thanh niên khởi nghiệp

362

Trong năm 2020, đã xuất hiện một mô hình khởi nghiệp sản xuất lúa của Thanh niên Cẩm Châu. Đây là mô hình do chính các bạn Đoàn viên thanh niên phường Cẩm Châu tự sản xuất, khi phát hiện những đám ruộng do người dân bỏ ruộng hoang. Được sự đồng ý của chủ đất, cũng như chủ trương của Đoàn phường. Các thanh niên đã tổ chức sản xuất và thu hoạch lúa bán ra thị trường. Số tiền thu được từ đám ruộng trên được các đoàn viên thanh niên gây quỹ hoạt động đoàn tại địa phương.

Nắm được thông tin, Thành đoàn đã làm việc với phòng Kinh tế thành phố tiến hành hỗ trợ giống lúa mới cho các bạn ĐVTN vụ Hè Thu. Qua một vụ mùa, giống lúa mới đã phát huy năng suất cao, gạo tốt, thơm. Từ đó đầu ra cho các bạn ĐVTN được đảm bảo.

Vụ mùa Hè Thu vừa qua, các bạn ĐVTN phường Cẩm Châu đã thu được gần 8 triệu đồng từ việc tự sản xuất trên 04 sào ruộng.

Hy vọng mô hình trên sẽ được duy trì lâu dài, đem lại một nguồn thu nhập cho các bạn ĐVTN phường Cẩm Châu.