Ra mắt Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em của Đoàn giai đoạn 2020-2022

171

Ngày 02/6/2020, Thành đoàn Hội An ra mắt Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp thành phố. Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp thành phố có 15 Thành viên, trong đó đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn làm Chủ nhiệm.

Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp thành phố hướng đến việc chăm sóc và bảo vệ an toàn cho trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Qua đó nâng cao năng lực, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến trẻ em. Tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia đóng góp ý kiến, nguyện vọng của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ em gắn với “Phòng, chống xâm hại để đảm bảo sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em”.