Giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng

738

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng về Tháng Thanh niên năm 2019, bên cạnh các chuỗi hoạt động ghi dấn ấn thanh niên trong việc chung tay phát triển quê hương đất nước. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đã trở thành một việc làm thường xuyên, trọng tâm, không thể thiếu đối với các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố.

Có thể nói Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới, các cấp bộ Đoàn thành phố luôn chú trọng đến việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Theo số liệu thống kê được, trong tháng này, các cấp bộ Đoàn thành phố đã nước tiếp tục triển khai cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 50 người được kết nạp Đảng