Thành đoàn triển khai các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

1695

Ngày 26/6/2018, tại Hội trường UBND phường Sơn Phong, Thành đoàn Hội An tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chỉ thị 05 TC/TW chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên, thanh niên và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tham gia hội nghị có hơn 80 đồng chí cán bộ Đoàn đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hội An.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghe đồng chí Đinh Phú Đông – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố triển khai quán triệt nội dung các Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”  và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững vàng về lý luận chính trị; nắm rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.