Công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

1276

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dự kiến Đại hội được tổ chức vào tháng 12/2017 tại Hà Nội.

Để giới thiệu những nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên và nhân dân, góp phần làm cho dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công bố dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Năm năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể trạng được cải thiện. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo ngày càng tăng nhanh trong cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 9/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua Văn phòng Trung ương Đoàn, điện thoại: 024 62631693, email:vanphongtwd@gmail.com và gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn: tuyengiaothanhdoantp@gmail.com.

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI