• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vấn đề cơ bản về Hội LHTN VN

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN) là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội LHTN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Ngày truyền thống của Hội là ngày 15/10/1956.Trải qua các thời kỳ hoạt động và những tên gọi khác nhau, Hội đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên đóng góp xứng đáng cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Bước vào thời kỳ mới, Hội tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và tiến bộ của tuổi trẻ.          Hội đoàn kết, hợp tác với thanh niên, các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội-Trụ sở của Hội LHTN Việt Nam tại Hà Nội.-Hội có đồng phục và nghi thức do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội hướng dẫn.* Hội LHTN Việt Nam  có mục đích:Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.* Hội LHTN Việt Nam  có chức năng:1.Tập hợp, đoàn kết, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam, hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.2.Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ chức thành viên trước pháp luật và công luận.* Hội LHTN Việt Nam  có nhiệm vụ:1.Đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cống hiến tài năng, sức trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên và thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện.2.Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.3.Kêu gọi và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tổ chức thành viên.4.Đoàn kết hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.5.Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.* Công dân Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được xét công nhận là hội viên Hội LHTN Việt Nam .-Những người quá 35 tuổi có nguyện vọng và ảnh hưởng tích cực đến hoạt động Hội thì được tham gia  hoạt động trong tổ chức Hội.* Hội viên có quyền:1.Giới thiệu đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.2. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Hội.3. Đề nghị Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật và trước công luận.4. Được ra khỏi Hội khi bản thân không có điều kiện hoặc không muốn tiếp tục sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Hội.* Hội viên có nhiệm vụ:1.Chấp hành điều lệ Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, giữ gìn tư cách hội viên, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Hội, giúp đỡ và giới thiệu thanh niên vào Hội.2.Tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.3.Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.* Hội LHTN Việt Nam  công nhận các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn nghệ; các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho Hội và các hoạt động của Hội là “Hội viên danh dự”. * Thành viên tập thể của Hội:1.Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam là thành viên tập thể của Hội; các đội hình thanh niên xung phong, các tổ chức thanh niên theo ngành nghề, sở thích; các tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước cộng hoà XHCN Việt Nam, nếu tán thành Điều lệ Hội thì được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội xét công nhận là thành viên tập thể của Hội.2.Quan hệ giữa các thành viên của Hội là quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên tập thể có vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động của Hội.* Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:-Tự nguyện, tự quản.-Hiệp thương dân chủ.-Đoàn kết chân thành tôn trọng lẫn nhau.-Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.* Hội LHTN Việt Nam  được tổ chức ở:-Trung ương.-Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.-Xã, phường, thị trấn và tương đương.Việc thành lập các tổ chức nói trên phải tuân thủ pháp luật hiện hành.* Nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức cơ sở của Hội:1.Tổ chức các hoạt động và triển khai các chương trình chung của Hội.2.Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.3.Giúp đỡ và tạo điều kiện để thành viên rèn luyện, cống hiến trưởng thành.4.Xét công nhận hội viên mới và giới thiệu hội viên tiên tiến cho Đoàn xét kết nạp.          * Thi hành Điều lệ Hội:-Mọi hội viên, tổ chức thành viên của Hội phải có trách nhiệm thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam .-Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội.-Điều lệ Hội gồm 7 chương, 27 điều được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam  lần thứ IV thông qua. Điều lệ Hội có hiệu lực từ ngày được cơ quan có thẩm quyền Nhà nước phê duyệt.* Hội LHTN Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội:- Đại hội 1: 8-15/10/1956 tại Hà Nội- Đại hội  2: Từ 18-20/12/1961 tại Hà Nội- Đại hội 3: khai mạc 8/12/1994 tại Hà Nội- Đại hội 4: 13-15/1/2000 tại Hà Nội- Đại hội 5: Từ 25-27/2/2005 tại Hà Nội* Hiện nay, Hội LHTN đang triển khai trong toàn thể hội viên thanh niên thực hiện 5 cuộc vận động:- Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập- Thanh niên làm kinh tế giỏi, tham gia xoá đói giảm nghèo- Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng- Vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc- Thanh niên sống đẹp.

Chương trình truyền hình thanh niên

Hình ảnh hoạt động mới

Liên kết website
Tuyển tập nhạc dân vũ

1. Việt Nam Ơi Play Download this Song
2. Play Download this Song

Quảng cáo

Thông báo khai giảng Hè 2014

Hoạt động Thành đoàn

Hoạt động Đoàn cơ sở trực thuộc

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội